REKLAMACIJE I POVRAT PROIZVODA

 

 1. Reklamacija proizvoda

Ukoliko želite reklamirati primljeni proizvod ili reklamirati bilo koji nedostatak proizvoda, pošaljite nam poruku na e-mail adresu reklamacije@totaltools.hr.

Opće reklamacije primljene robe razmatraju se u roku od 8 dana od primitka robe uz predočenje računa.

Poruka mora sadržavati sljedeće podatke:

 • slike proizvoda;
 • slike pakiranja proizvoda;
 • broj računa ili narudžbe po kojoj ste primili proizvod;
 • kratak opis problema zbog kojeg podnosite pritužbu.

Za uspješno rješavanje reklamacije potrebno je čuvati ambalažu do rješenja reklamacije!

Ukoliko ćete proizvode koje reklamirate vraćati na našu adresu, molimo Vas da uz povrat priložite presliku računa i ispravno popunjen obrazac za povrat robe kako bi se proces što brže proveo.

 

 1. Povrat proizvoda – odustajanje od ugovora

Fizičke osobe (potrošači) koje sklapaju ugovore na daljinu sukladno Zakonu o zaštiti potrošača imaju pravo vratiti robu na našu adresu u roku od 14 dana od primitka proizvoda ili nas na kontakt adresu obavijestiti da odustaju od ugovora, bez obveze navesti razlog svoje odluke. Potrošač je fizička osoba koja stječe ili koristi dobra i usluge izvan svoje profesionalne ili sticajne djelatnosti.

Ukoliko potrošač priopći odustajanje od ugovora na kontakt adresu, dužan je vratiti robu na našu adresu o svom trošku u roku od 14 dana od obavijesti o odustajanju.

Potrošači mogu kupljene proizvode vratiti na našu adresu bez prethodne najave, ali moraju priložiti izjavu o odustajanju od ugovora ili ispunjen obrazac za povrat. Sam povrat proizvoda na našu adresu bez odgovarajuće izjave ne predstavlja raskid ugovora. Također je potrebna jasna pisana izjava na obrascu za povrat kojom se potvrđuje odluka potrošača da odustane od ugovora.

Prilikom odustajanja od ugovora potrošač snosi odgovornost za eventualno smanjenje vrijednosti robe, ako je to smanjenje posljedica ponašanja koje nije prijeko potrebno za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcioniranja robe. Stoga preporučujemo da robu ne koristite neograničeno dok ne odustanete od ugovora i ne vratite je. Preporučujemo:

pregledavanje i testiranje zaprimljene robe samo u mjeri koja je prijeko potrebna za utvrđivanje stvarnog stanja, kao što bi se radilo u standardnoj trgovini.

Proizvode za koje odmah po primitku ustanovite da boja, veličina ili druge karakteristike nisu onakve kakve ste zamislili, ne otvarajte do kraja ili ih po mogućnosti uopće ne otvarajte.

Isprobajte odjeću i obuću zadržavajući sve etikete, značke i druge oznake na odjeći ili obući.

Prilikom slanja proizvoda na našu adresu ne primamo pošiljke s otkupninom.

Prispjelu vraćenu robu pregledat ćemo i razmotriti Vaš prijedlog za odustajanje od ugovora u roku od tri radna dana nakon primitka robe na našu adresu.

U slučaju odustajanja od ugovora sukladno zakonu, vratit ćemo Vam kupoprodajnu cijenu u propisanom roku. Povrat novca će biti izvršen po primitku vraćene robe ili po primitku dokaza o povratu robe na našu adresu.

U slučaju da se utvrdi smanjena vrijednost robe, dostavit ćemo Vam procjenu. Ako se ne slažete s dostavljenom procjenom, možete predložiti naknadu ili u potpunosti odbiti procjenu. U slučaju neslaganja ili ne podmirenja umanjene vrijednosti robe, zadržavamo pravo tražiti naknadu štete sudskim putem.

Upozorenje: Odredbe ovog poglavlja odnose se samo na potrošače!

 

 1. Nesukladnost robe (odnosi se na proizvode kupljene od 26.1.2023. nadalje)

Ukoliko smatrate da kupljena roba nije u skladu s ugovorom u trenutku kupnje, posebice ali ne isključivo, ne odgovara opisu, vrsti, količini, funkcionalnosti ili drugim svojstvima navedenim u ugovoru, obavijestite nas o neusklađenosti najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kada ste saznali za grešku otkrivenu, ali najkasnije u roku od dvije godine od kupnje. Predpostavljamo da je nesukladnost već postojala u trenutku kupnje, ako postane očita u roku od jedne godine od isporuke robe, osim ako prodavatelj dokaže suprotno ili ako priroda robe ili nesukladnosti ne dopuštaju pretpostavka postojanja nesukladnosti. Nakon isteka godine dana od isporuke, kupac je odgovoran za dokaz nesukladnosti, ako se ne slažemo s njegovim izjavama.

Kako bismo utvrdili stvarnu nesukladnost ili utvrdili sukladnost, moramo pregledati robu. Stoga ga vratite na našu adresu zajedno s kopijom računa, jamstvenim listom (važećim i neovjerenim) i ispravno popunjenim obrascem za povrat. Vratite proizvod u stanju u kojem ste ga primili.

U slučaju nesukladnosti, potrošač može:

 • odstupiti od kupoprodajnog ugovora i zahtijevati povrat uplaćenog iznosa ako se nesukladnost pojavi u roku kraćem od 30 dana od isporuke robe;
 • zahtijeva besplatno vraćanje sukladnosti robe popravkom ili zamjenom;
 • zahtijeva razmjerno smanjenje kupoprodajne cijene ili odustaje od kupoprodajnog ugovora ako robu ne popravimo ili zamijenimo u skladu sa zakonom.
 1. Dobili ste oštećeni predmet

UPOZORENJE: ŠTETA PRIJEVOZA NE MOŽE SE REKLAMIRATI BEZ CJELOKUPNOG ORIGINALNOG PAKIRANJA!

Opće reklamacije primljene robe razmatraju se u roku od 8 dana od primitka robe uz predočenje računa.

Ukoliko ste primili oštećen proizvod i reklamirate ga, proizvod ne smijete koristiti. Slijedite upute u nastavku. Za rabljeni proizvod ne može se tražiti šteta prilikom transporta. Reklamacije se rješavaju zamjenom artikla ili djelomičnom kompenzacijom.

Postupak potraživanja štete u transportu:

 • Nemojte koristiti proizvod.
 • Sačuvajte originalno pakiranje.

Napišite nam poruku na reklamacie@totaltools.hr s priloženim fotografijama oštećenog proizvoda i pakiranja te brojem računa.

Vaš ćemo prigovor obraditi u najkraćem mogućem roku.

 1. Jamstvo i ovlašteni servis

Svi naši proizvodi opremljeni su jamstvom uvoznika ili proizvođača, uz zajamčeno servisiranje i dostavu rezervnih dijelova u Sloveniji. Prilikom ostvarivanja jamstva uzimaju se u obzir uvjeti navedeni na priloženom jamstvenom listu kojeg dobivate prilikom kupnje.

U postupku reklamacije jamstva potrebno je dostaviti jamstveni list, račun i ostale dokumente navedene na računu. U slučaju nepotvrđenog jamstvenog lista, prema zakonu, nije potrebna potvrda prodavatelja; dovoljan je naš račun, nepotvrđeni jamstveni list s izjavom i naznakom izdavatelja jamstva.

U slučaju povrata proizvoda molimo Vas da nas obavijestite, priložite presliku računa, jamstveni list i ispunjen obrazac za povrat, što će omogućiti brzo provođenje postupka.

Jamstvo obvezuje tvrtku na besplatan popravak ili zamjenu robe, povrat dijela ili cijele kupoprodajne cijene, ako proizvod ne zadovoljava karakteristike navedene u jamstvenom listu ili oglasnoj poruci. Neki tehnički proizvodi pokriveni su obveznim jamstvom od 1 godine, dok se jamstvo uglavnom ne odnosi na potrošni materijal, baterije, žarulje, softver, elektroničke komponente i slično. Kod LCD ekrana “mrtve točke” nisu razlog za traženje jamstva.

Jamstvo može prestati vrijediti u slučaju nepravilnog rukovanja, oštećenja uslijed nemara, nestručne upotrebe, intervencije neovlaštene osobe ili u slučaju nesukladnih izmjena robe. Potrošač ima pravo na jamstvene zahtjeve u trajanju od najmanje 2 godine, za što jamči davatelj jamstva. Za ostvarivanje prava na jamstvo potrebno je robu predati ovlaštenom servisu uz podatke o kvaru i opis otpremnice ili računa.

Izdavatelj jamstva pokriva troškove materijala, rezervnih dijelova, rada te prijenosa i prijevoza proizvoda. Kupcu je potrebno osigurati plaćeno održavanje, rezervne dijelove i priključke za razdoblje od tri godine nakon isteka jamstvenog roka.

Izjava o jamstvu ne smije ograničavati potrošačeva prava koja proizlaze iz obveznog jamstva za sukladnost robe, čime mu se osigurava pravo na besplatno ostvarivanje jamstvenih zahtjeva.

 1. Ostale pritužbe

U situacijama kada primite pošiljku u kojoj nedostaju priloženi dokumenti, upute na slovenskom jeziku, jamstveni listovi, kabeli ili obećani softver na CD-u, DVD-u i drugim nosačima, te kada su podaci na računu netočni ili se pojave slični nedostaci, molimo da nas kontaktirate s detaljnim opisom problema. U najkraćem mogućem roku dat ćemo Vam odgovarajuća objašnjenja, upute ili dostaviti materijal koji nedostaje.

U slučajevima kada nije moguće odstupiti od ugovora, naplatiti materijalne nedostatke ili zatražiti popravak u okviru jamstva, vaše zahtjeve i reklamacije rješavat ćemo pojedinačno. Prije povrata robe na našu adresu molimo da se u takvim slučajevima dogovorite s nama.

 1. Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

 

Sukladno Zakonu o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova, Uredbi (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o internetskom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2016/2004 i Direktiva 2009/22/EZ:

Izjavljujemo da ne priznajemo niti jednog pružatelja usluga izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova nadležnim za rješavanje potrošačkih sporova koje potrošač može pokrenuti sukladno Zakonu o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova.

Objavljujemo poveznicu na platformu za online rješavanje potrošačkih sporova.